Liên Đoàn Phù Đổng
Boy Scout Troop and Pack 719 and
Girl Scout of Northern California (GSNC) Troop 60709

Trưởng Đoàn Phuong Nguyen

Phone (408)806-6039
Email phuong.hop1@gmail.com